SPLOŠNO

1. Za potovanje potnik in Ruska dača, turizem, d.o.o., Škrjančevo 1, Radomlje (v nadaljevanju tudi: organizator ali Ruska dača) skleneta pogodbo o potovanju v skladu s Splošnimi pogoji in navodili za potovanja (SPP) z Rusko dačo. S podpisom pogodbe oziroma z izpolnitvijo prijavnice potnik potrjuje, da je seznanjen s SPP, ki so sestavni del pogodbe in z njimi nepreklicno soglaša. Sprejem teh splošnih pogojev šteje kot sklenitev pisne pogodbe v skladu s prvim odstavkom 884. člena Obligacijskega zakonika (OZ).

2. Ti splošni pogoji in navodila veljajo za vsa potovanja in turistične aranžmaje Ruske dače, na katera se prijavlja potnik, ne glede na to, ali se prijavlja neposredno pri Ruski dači ali prek pooblaščene agencije.

3. Kadar organizator potovanja ni Ruska dača, je to navedeno v programu potovanja ali v potrdilu o potovanju. V tem primeru za izvedbo objavljenega programa jamči organizator, naveden v programu oziroma potrdilu o potovanju.

4. Ti splošni pogoji veljajo za potovanja oziroma aranžmaje drugih organizatorjev le v primeru, da je to izrecno navedeno.

5. Če so posamezni pogoji ali navodila v posameznem programu ali potrdilu o potovanju drugačni od pogojev in navodil iz teh splošnih pogojev in navodil, veljajo pogoji in navodila iz programa oziroma potrdila o potovanju.

6. Trenutno veljavni splošni pogoji in navodila so objavljeni na spletni strani organizatorja na naslovu www.ruska-daca.si/potovanja/spp. Potnik lahko splošne pogoje in navodila zahteva tudi pri organizatorju ali pri pooblaščeni agenciji.

PRIJAVA NA POTOVANJE in PLAČILA

7. Potnik se prijavi na potovanje tako, da naroči potovanje pisno ali ustno osebno, po telefonu, po pošti, po internetu, neposredno na prodajnem mestu, s čimer se strinja s temi splošnimi pogoji. Potnika lahko na enak način na potovanje prijavi tudi druga oseba (naročnik).

8. Prijava je zavezujoča, potnik pa lahko od nje odstopi le v skladu z določili teh splošnih pogojev o odpovedi potnika od potovanja. Ob prijavi potniku zaračunamo standardne stroške prijave pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 15 evrov na potnika oziroma naročilo. Šteje se, da je pogodba veljavna s podpisom naročnika na pogodbi oziroma prijavnici, pa tudi s samim plačilom, ne glede na to, ali sta pogodba/prijavnica podpisani ali ne. Za zavezujočo prijavo v skladu s to točko Splošnih pogojev se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe/prijavnice šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega instrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave oziroma rezervacije ali kakršnokoli drugo konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

9. Potniku ob prijavi na program potovanja zaračunamo ceno potovanja (določeno s programom potovanja, ki velja od dneva objave programa) v višini 30 % cene potovanja, če v programu ali potrdilu o potovanju ni navedeno drugače.

10. Preostalih 70 % cene potovanja potnik plača najkasneje 21 dni pred začetkom potovanja, če ni v programu ali potrdilu o potovanju navedeno drugače. Če potnik v tem roku ne plača cene celotnega potovanja, se šteje, da je odpovedal potovanje, za kar se uporabljajo določbe teh splošnih pogojev in navodil o potnikovi odpovedi potovanja. Za dan plačila se šteje dan, ko organizator prejme plačilo na svoj transakcijski račun.

11. Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila (vizumi ipd.), ki se, če niso že všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika.

12. Ruska dača lahko v programu priporoči, da potnik plača storitve (dodatni izleti in storitve, ipd.), ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Ruska dača ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

13. Potnik je dolžan prodajnemu mestu posredovati resnične in točne podatke do roka, navedenega v programu, potrdilu o potovanju ali na poziv. Če ni v programu ali potrdilu o potovanju določeno drugače, prodajno mesto potnika ne poziva oziroma opominja na posredovanje podatkov. Potnik je dolžan v postavljenem roku predložiti tudi dodatne podatke in dokumente, potrebne za organizacijo in izvedbo izbranega potovanja. Če potnik navede netočne ali nepopolne podatke ali ne posreduje potrebnih dokumentov pravočasno, sam nosi vse stroške in druge zaradi tega nastale posledice.

14. Za sestavo ponudbe oziroma programa po meri zaračunamo stroške v višini 50 evrov, ki se v primeru sprejema ponudbe oziroma potrditve programa vštejejo v ceno potovanja.

ODPOVED POTOVANJA

Potnikova odpoved potovanja

15. Potnik lahko odpove potovanje le s pisnim obvestilom prodajnemu mestu, kjer se je prijavil na potovanje. V tem primeru organizator zadrži plačilo oziroma zahteva plačilo v odstotku cene potovanja glede na to, koliko časa pred začetkom potovanja je prejel potnikovo odpoved potovanja, in sicer po naslednji lestvici, če ni na posameznem programu navedeno drugače:

Čas do začetka potovanja Odstotek cene potovanja

Čas do začetka potovanja Odstotek cene potovanja
90 do 60 dni 10
59 do 42 dni 30
41 do 31 dni 60
30 do 15 dni 80
14 dni 100

16. Naslednji primeri se štejejo za potnikovo odpoved potovanja, pri čemer je potnik poleg plačila 100 % cene potovanja (peti odstavek 901. člena Obligacijskega zakonika) dolžan organizatorju povrniti tudi stroške in škodo, ki je organizatorju nastala zaradi odpovedi potovanja:
– potnik se potovanja ne udeleži;
– potnik prodajnemu mestu ne posreduje za potovanje potrebnih podatkov in dokumentacije pravočasno ali posreduje netočne podatke;
– potnik ne plača obveznosti v predvidenem roku;
– potniku je potovanje onemogočeno zaradi nespoštovanja mejnih, carinskih, sanitarnih ali drugih podobnih obveznosti ob prehajanju meje;
– potniku je potovanje onemogočeno zaradi nespoštovanja predpisov na destinacijah po programu;
– potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z Rusko dačo,
– potniku je potovanje onemogočeno zaradi izgube ali kraje potovalnih dokumentov.

17. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Ruske dače zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

18. Če potnik odpove potovanje med potovanjem, zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti ali jih odvrniti, in bi bile ob sklenitvi pogodbe utemeljen razlog, da pogodbe ne bi bil sklenil, če bi bile takrat podane, ima organizator v skladu s četrtim odstavkom 901. člena Obligacijskega zakonika (OZ) pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve in morebitno škodo, ki mu nastane zaradi potnikove odpovedi potovanja. Spremembe nebistvenih lastnosti potovanja (npr. tipa letal in drugih prevoznih sredstev, prevoznika, smeri poleta, drugih poti, vmesnih postankov in podobno) ne štejejo za utemeljen razlog iz četrtega odstavka 901. člena Obligacijskega zakonika (OZ).

19. Potniku v primeru odpovedi potovanja, ne glede na razlog ali čas, ob katerem odpove potovanje, organizator zaračuna administrativne stroške v višini 20 evrov na potnika.

20. Potnik v nobenem primeru odpovedi potovanja nima pravice do povračila administrativnih stroškov prijave, morebitnih stroškov vizumov in drugih pristojbin, stroškov cepljenj, zavarovanja in drugih podobnih stroškov.

21. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime, kot ga je navedel ob prijavi, vendar le pod pogojem, da je taka sprememba možna. Za vsako tako spremembo organizator potniku zaračuna administrativne stroške v višini 20 evrov na potnika. V primerih, ko so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega tudi prevoz z ladijskim, s čarterskim ali rednim letalskim prevozom, in nastanejo tudi stroški zaradi spremembe, ki jih zaračuna izvajalec, organizator zahteva tudi plačilo dejanskih stroškov, nastalih zaradi spremembe.

22. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe poskrbi za svojo zamenjavo (skupaj s prijavo novega potnika svojemu prodajnemu mestu posreduje pisno odpoved potovanja in izjavo novega potnika, da sprejema te splošne pogoje in navodila; sprememba potnika velja, ko organizator potrdi prejem spremembe), pri čemer nov potnik prevzame pogodbene obveznosti prvotnega potnika. Za takšno zamenjavo organizator prvotnemu potniku zaračuna administrativne stroške v višini 20 evrov na osebo. V primerih, ko so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega tudi prevoz z ladijskim, s čarterskim ali rednim letalskim prevozom, in nastanejo tudi stroški zaradi spremembe, ki jih zaračuna izvajalec, organizator zahteva tudi plačilo dejanskih stroškov, nastalih zaradi spremembe. Za stroške zamenjave potnika sta solidarno odgovorna prvotni in nadomestni potnik.

23. Kakršnekoli spremembe izbranega programa oziroma potovanja, ki niso izrecno opredeljene v teh splošnih pogojih in navodilih (npr. dodatne ponudbe), organizator potovanja lahko rešuje individualno na predlog potnika glede na lastnosti izbranega potovanja in dejanskih možnosti za spremembe. Organizator potniku ni dolžan omogočiti takšnih sprememb.

Zavarovanje rizika odpovedi

24. Ruska dača ne zagotavlja zavarovanja rizika odpovedi (zavarovanje odpovedi turističnih potovanj), lahko pa prodajno mesto, kjer se je prijavil, zanj po njegovem pooblastilu uredi takšno zavarovanje pri izbrani zavarovalnici v skladu s splošnimi pogoji zavarovalnice.

25. Zavarovanje rizika odpovedi je mogoče skleniti le ob prijavi na potovanje in krije stroške, ki jih mora potnik povrniti organizatorju zaradi odpovedi potovanja.

26. Zavarovanje krije le odpovedi iz razloga:
– nezgode, smrti ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja potnika;
– smrti potnikovih svojcev (zakonec, izvenzakonski partner, istospolni partner, starši, tast, tašča, otroci, zet, snaha, brat, sestra, vnuk, vnukinja, stari starši), ki potniku onemogoča potovanje;
– nezgode ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja potnikovih ožjih svojcev (zakonec, izvenzakonski partner, istospolni partner, starši, otroci, brat ali sestra), ki potniku zaradi potrebne nege ali hospitalizacije onemogoča potovanje;
– uradnih pozivov;
– elementarnih nesreč.

27. Zavarovanje ne krije odpovedi, če gre za posledice nezgode oz. zdravstvenega stanja ali bolezni potnika, njegovega svojca ali ožjega svojca, ki jih je ta imel ali za katere je vedel, preden je bilo sklenjeno zavarovanje odpovedi.

28. Potnik je dolžan o odpovedi pisno obvestiti prodajno mesto, kjer se je prijavil na potovanje, takoj, ko izve, da se potovanja ne bo mogel udeležiti, sicer krije zavarovalnica samo delež, ki bi ga bil potnik dolžan plačati ob takojšnjem pisnem obvestilu organizatorju.

Organizatorjeva odpoved potovanja

29. Organizator si pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim začetkom potovanja, če se za potovanje ne prijavi potrebno najmanjše število potnikov, ki je navedeno v programu ali potrdilu o potovanju.

30. Organizator si pridržuje pravico do popolne ali delne odpovedi potovanja, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da organizator pogodbe o potovanju ne bi sklenil oziroma je ne bi sklenil v takšnem obsegu (po takšnem programu), če bi obstajale ob sklenitvi (npr. razglašeno izredno ali vojno stanje na destinaciji potovanja). Pri programih in posameznih storitvah, kjer je ustrezno vreme bistveni pogoj za izpolnitev programa, se odstop od pogodbe zaradi slabega oziroma neustreznega vremena šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin. V tem primeru ima potnik pravico le do povrnitve vplačanega zneska do višine, ki je pri delni odpovedi potovanja ostal neizkoriščen, do prenosa vplačanega zneska na drug termin pa le, če spremenjene okoliščine to omogočajo. Organizator ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene in že izvedene storitve, vključno s stroški storitev, ki so bile potrebne za zagotovitev varnosti potnika ob nastopu izrednih okoliščin. Organizator ne odgovarja za škodo, ki potniku nastane zaradi izrednih okoliščin na potovanju, še zlasti v primeru, da potnik ne upošteva navodil organizatorja.

31. V primerih organizatorjeve odpovedi potovanja iz prejšnjih dveh odstavkov potnik nima pravice do povračila morebitnih drugih stroškov, kot so na primer stroški vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, stroškov cepljenj, ki so bili za program zahtevani, ali morebitnih zavarovanj, ki jih je zaradi potovanja sklenil potnik. Organizator v primerih iz prejšnjih dveh odstavkov tudi ne odgovarja za drugo morebitno škodo, ki bi nastala potniku zaradi popolne ali delne odpovedi potovanja.

Spremembe programa potovanja

32. Organizator si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile in pravico do spremembe progama potovanja med potovanjem, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi oziroma na območju, kjer je načrtovan program, naravne nesreče ali druge nepredvidene okoliščine, na katere organizator ne more vplivati) brez posebne odškodnine potniku. V teh primerih lahko organizator potniku zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti.

33. Prav tako lahko pride do zamud prevoznika, ki so npr. posledica preobremenjenosti zračnega prometa, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator potovanja ne more vplivati. Organizator ne odgovarja za zamude ali odpovedi letal, ladij ali vlakov oziroma drugih javnih prevoznih sredstev, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. Takšne okoliščine ne štejejo za organizatorjevo odpoved potovanja. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi potniku nastala zaradi takšnih zamud.

34. Organizator si pridržuje pravico do spremembe odhodnega ali prihodnega letališča, pri čemer zagotovi prevoz od točke začetka potovanja po prvotnem programu do spremenjenega odhodnega letališča oziroma od spremenjenga prihodnega letališča do točke zaključka potovanja po prvotnem programu. Če potnik ne želi koristiti prevoza, ki ga omogoči organizator, sam krije stroške prevoza do oziroma od spremenjenega letališča.

35. Kadar organizator potniku sporoči natančnejše nebistvene lastnosti potovanja (npr. tip letal in drugih prevoznih sredstev, ime prevoznika, smer poleta, drugih poti, vmesne postanke in podobno), si pridržuje pravico do spremembe teh nebistvenih lastnosti potovanja. Spremembe takšnih nebistvenih lastnosti potovanja ne štejejo za organizatorjevo odpoved potovanja niti kot utemeljen razlog iz četrtega odstavka 901. člena Obligacijskega zakonika (OZ).

36. V primeru, da stanje na kraju samem ponudniku ne dopušča nastanitve potnikov v predvidenem objektu, lahko organizator nastani potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije, če je to mogoče. Takšne okoliščine ne štejejo za organizatorjevo odpoved potovanja niti kot utemeljen razlog iz četrtega odstavka 901. člena Obligacijskega zakonika (OZ).

CENE

Splošno

37. Vse cene, navedene v programu, že vsebujejo vsa obvezna doplačila. Vse cene potovanj z letali vsebujejo letališke in varnostne pristojbine ter dodatek za gorivo, ki je bil znan ob pripravi programa, pri čemer se končni znesek teh stroškov lahko spremeni, in ga organizator zaračuna pred odhodom na potovanje.

38. Organizator potovanja ima v skladu s prvim in drugim odstavkom 900. člena Obligacijskega zakonika (OZ) pravico do povišanja cene najkasneje do 20. dne pred začetkom potovanja v primeru, da je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valute ali do spremembe v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja pri navedenih elementih, ki dopuščajo povišanje cene.

39. Potnik ima pravico odpovedati potovanje, če povišanje cene preseže 10 % osnovne cene po programu. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov.

40. Organizator lahko v posameznem programu določi ceno, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža, če se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene nastopili, in potnik v primeru, da ne nastopijo, nima pravice do znižane cene ali odstopa od pogodbe iz tega razloga.

41. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo in se ne seštevajo, če ni v posameznem programu izrecno navedeno drugače. V kolikor je možnih več popustov ali ugodnosti, si potnik izbere tisti popust ali ugodnost, ki mu najbolj ustreza in zanj izpolnjuje pogoje.

Storitve, vključene v ceno potovanja

42. Cena programa vključuje organizacijo potovanja ter prevozne, hotelske in gostinske storitve po programu potovanja, če ni v programu navedeno drugače. Cene posameznega programa vključujejo storitve za eno osebo za nastanitev v dvoposteljni sobi, če ni v programu izrecno navedeno drugače.

Posebne storitve

43. Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vključene v osnovno ceno programa (npr. enoposteljna soba, posebna prehrana, pijača ob obrokih, dodatni izleti, dodatni obroki ipd.).

44. V primeru, da so pri posameznem programu razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah na prijavnici, doplača pa jih k osnovni ceni programa. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega programa ob prijavi na potovanje, če ni v programu izrecno navedeno drugače. Organizator lahko kasneje navede dodatne oz. posebne storitve in določi dodaten rok za naročilo in plačilo teh storitev.

45. Na potovanju potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku organizatorja potovanja v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti in sicer po ceni, veljavni na kraju samem.

46. Potniki prejmejo Obvestilo pred potovanjem na svoj naslov ali na elektronski naslov, ki so ga podali na prijavnici. Potnik prejme obvestilo najkasneje 8 dni pred odhodom. Če potnik obvestila v tem roku ne prejme, je dolžan o tem pisno obvestiti prodajno mesto, kjer je naročil potovanje.

Potovalni dokumenti in prehajanje meja

47. Potnik je dolžan poskrbeti, da on sam ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo mejnim, carinskim, deviznim, zdravstvenim in drugim predpisom svoje države ter držav, skozi katere in v katere potuje po programu. Če zaradi neupoštevanja teh predpisov potnik potovanja ne more nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem. V primeru, da potnikovo neupoštevanje teh predpisov povzroči zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, potnik za nastalo škodo odgovarja organizatorju in drugim potnikom.

48. Potnik mora za potovanje imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je potnik dolžan na ta določila in iztek veljavnosti dokumenta paziti sam. Če zaradi neustrezne veljavnosti dokumentov potnik potovanja ne more nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem. V primeru, da neustrezna veljavnost potnikovih dokumentov povzroči zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, potnik za nastalo škodo odgovarja organizatorju in drugim potnikom.

49. Potnik si je dolžan pred potovanjem oziroma do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje, in opraviti cepljenja, ki so za potovanje v te države zahtevana. Če potnik teh obveznosti ne izpolni, se šteje, da je odstopil od pogodbe. Organizator ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire za nadaljevanje potovanja, potnik sam nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem. V primeru, da zavrnitev vstopa potniku povzroči zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, potnik za nastalo škodo odgovarja organizatorju in drugim potnikom.

50. V primeru, da potniku ureja vizum organizator, ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma in ne vrača stroškov postopka za pridobitev vizuma. Šteje se, da si potnik ureja vizum sam, kadar prodajnemu mestu ne dostavi podatkov in dokumentov, potrebnih za ureditev vizuma, v roku, določenem v programu, obvestilu o potovanju ali na poziv prodajnega mesta. Če je v programu ali obvestilu o potovanju naveden rok, do katerega mora potnik posredovati dokumente, organizator in prodajno mesto potnika nista dolžna dodatno pozivati k posredovanju dokumentov.

51. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni ipd.) je naročnik dolžan ob prijavi potnikov posredovati vse potrebne podatke o vseh potnikih, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti natančno in popolno ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da se podatki na potovalnih dokumentih ne ujemajo s podatki, ki jih je posredoval naročnik, potnik sam nosi vse posledice in stroške, ki mu nastanejo v zvezi s tem. V primeru, da neujemanje podatkov povzroči zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, potnik za nastalo škodo odgovarja organizatorju in drugim potnikom.

52. Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju teh formalnosti se potnik za nasvet in pomoč lahko obrne na vodjo potovanja ali na predstavnika organizatorja potovanja. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov. V primeru, da izguba ali kraja dokumentov povzroči zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, potnik za nastalo škodo odgovarja organizatorju in drugim potnikom.

Zdravstvena vprašanja

53. Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanja v določene države potnik dolžan cepiti proti določenim boleznim in si priskrbeti ustrezen dokument o cepljenju (t. i. »rumena cepilna knjižica«), ne glede na to, kdaj je sprejet tovrsten predpis.

54. Potnik mora sam poskrbeti za ustrezna cepljenja in potrdila o cepljenju in sam nosi stroške takšnih cepljenj in potrdil. Cepljenje je za potnika obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju, kar ne šteje za utemeljen razlog iz četrtega odstavka 901. člena Obligacijskega zakonika (OZ).

55. Organizator ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstveni predpisov na destinaciji potovanja kakor tudi ne za stroške, povezane s tem. V primeru, da potnikovo nespoštovanje zdravstvenih predpisov povzroči zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, potnik za nastalo škodo odgovarja organizatorju in drugim potnikom.

56. Organizator ne odgovarja za zdravstvene težave potnika na poti, morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi zdravstvenih težav. Organizator potnikom priporoča sklenitev zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini (zavarovanje za plačilo stroškov pomoči in vrnitve domov v primeru bolezni ali nesreče na potovanju). Na izrecno željo potnika lahko organizator po njegovem pooblastilu zanj uredi takšno zavarovanje pri izbrani zavarovalnici v skladu s splošnimi pogoji te zavarovalnice.

Prtljaga

57. Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa posamezni prevoznik, je vključen v ceno prevoza. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage po določilih prevoznika, vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

58. Za prevoz posebne prtljage, kot je športna oprema oziroma prtljaga večjih dimenzij, mora potnik prevozniku plačati zahtevano doplačilo. Vedno je prevoz tovrstne prtljage obvezno najaviti že ob prijavi, letalski prevozniki pa si zaradi omejitve kapacitet pridržujejo pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. V primeru, da zaradi tega nastane zamuda, dodatni stroški ali celo prekinitve potovanja, potnik za nastalo škodo odgovarja organizatorju in drugim potnikom.

59. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba v skladu s predpisi, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

60. Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator. Organizator ne odgovarja za uničeno ali izgubljeno prtljago ali za krajo prtljage ali drugih osebnih predmetov med potovanjem (npr. med prevozom, v gostinskih in nastanitvenih objektih, na ogledih ipd.). Prijave izgubljene, poškodovane ali odtujene prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, nastanitveni objekt oziroma drugega neposrednega ponudnika storitve ali pristojni organ na kraju samem. Pri urejanju teh formalnosti se potnik za nasvet in pomoč lahko obrne na vodjo potovanja ali na predstavnika organizatorja potovanja. V primeru, da mora potnik zaradi uničenja, izgube ali kraje prtljage prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnega koli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov. V primeru, da uničenje, izguba ali kraja prtljage povzroči zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, potnik za nastalo škodo odgovarja organizatorju in drugim potnikom.

Nastanitveni, gostinski in drugi turistični objekti

61. Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo posamezne države, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva in zanjo ne odgovarja. Standardi turističnih ponudb na različnih destinacijah so različni in med seboj neprimerljivi. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije na nekaterih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav.

62. Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba in omejitve turističnih, gostinskih in nastanitvenih obratov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij in državnih ter lokalnih oblasti. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva in zanje ne odgovarja.

63. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da ta po navadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je po navadi manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Po navadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna predvsem za otroke.

REŠEVANJE REKLAMACIJ OZ. PRITOŽB

64. Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti urejati na kraju samem, pri vodji potovanja, organizatorju oziroma v primeru njune odsotnosti neposredno pri izvajalcu konkretne storitve. V primeru, da bi bila glede na njeno vsebino reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni prijavil napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil prej navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Enako velja v primeru, da potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu.

65. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti na kraju samem, lahko potnik sestavi pisno poročilo. Če so bile storitve opravljene nepopolno ali nekakovostno, lahko potnik z ugovorom zahteva sorazmerno znižanje cene. Pisni ugovor lahko potnik v skladu s prvim odstavkom 893. člena Obligacijskega zakonika (OZ) vloži v 8 (osmih) dneh po končanem potovanju pri organizatorju s priporočeno pošto na naslov: Ruska dača, turizem d.o.o., Škrjančevo 1, 1235 Radomlje, ter priloži dokaze, s katerimi utemeljuje svoj ugovor (npr. pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.), sicer izgubi pravico do ugovora. Organizator je dolžan potniku dokončno odgovoriti v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve, oziroma v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb, ki so neposredno izvajale ugovarjane storitve. Dokler organizator ne izda dokončnega odgovora na potnikov ugovor, se potnik odreka posredovanju pritožbe tretjim osebam in pristojnim institucijam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

66. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem Ruska dača ni organizator potovanja, bo Ruska dača pritožbo posredovala odgovornemu organizatorju potovanja in o tem potnika pisno obvestila. Tuji organizatorji imajo lahko krajši čas za oddajo pritožb, zato svetujemo, da potnik pošlje reklamacijo v najkrajšem možnem času. V primeru, da Ruska dača nastopa zgolj v vlogi informatorja, mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem neposredno pri dejanskem organizatorju (na primer dodatnega izleta, ogleda ipd.).

67. V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se najvišja odškodnina omeji na vplačani znesek potovanja.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV in ZASEBNOST

68. Upravljavec osebnih podatkov je organizator potovanja (Ruska dača, turizem, d.o.o., Škrjančevo 1, Radomlje).

69. Organizator osebne podatke potnikov obdeluje na temelju točke (b) 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) za namen izvedbe izbranega potovanja.

70. Če potnik ne posreduje osebnih podatkov, ki so potrebni za organizacijo in izvedbo potovanja mu organizator ne more zagotoviti storitev iz potovanja.

71. Organizator osebne podatke potnikov posreduje npr. letalski družbi in hotelom, prevoznikom ter turističnim vodnikom na destinaciji potovanja, kjer je to potrebno glede na program izbranega potovanja.

72. V primeru, da organizator za potnika ureja sklenitev zavarovanja, organizator potrebuje tudi nekatere dodatne osebne podatke, ki jih zgolj za izvedbo potovanja ne bi potreboval (npr. davčno številko in datum rojstva). V tem primeru osebne podatke potnika organizator posreduje tudi izbrani zavarovalnici.

73. V primeru, da organizator potovanja za potnika ureja tudi pridobitev vizuma, potrebuje še nekaj dodatnih osebnih podatkov, ki jih za pridobitev vizuma zahteva posamezna država, ali celo potni list, če je tega treba posredovati na veleposlaništvo oziroma konzulat ciljne države. V času, ko s potnim listom fizično ne razpolagamo, ne moremo zagotavljati ustrezne ravni varnosti obdelave osebnih podatkov. Če potnik ne posreduje potrebnih podatkov in dokumentov (zlasti npr. potnega lista), zanj ne moremo urediti pridobitve vizuma.

74. V primeru, da destinacija potovanja ni država članica EU oziroma EEA, je na prijavnici ali v programu navedeno posebno obvestilo, ali države na destinacijah po programu zagotavljajo enako visoko raven varstva osebnih podatkov kot EU in kakšni zaščitni ukrepi oziroma pravni temelji za posredovanje v te države veljajo.

75. Osebne podatke potnikov bomo za namen izvajanja pogodbe hranili še 5 let po izvedbi potovanja oziroma do poravnave vseh obveznosti. Podatke v zvezi z izdanimi računi bomo za namen izpolnjevanja naših davčnih obveznosti hranili še 10 let od izdaje posameznega računa.

76. Potnik ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka in v zvezi s tem omejitev obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. V zvezi s prejemanjem ponudb (pravna podlaga: 158. člen ZEKom-1) ima tudi pravico do ugovora oziroma preklica privolitve in pravico do izbrisa. Zahtevek lahko naslovi po klasični ali e-pošti na naslov organizatorja. Od prejemanja e-ponudb se lahko potnik kadarkoli odjavi tudi prek povezave v prejetem e-sporočilu. Potnik ima tudi pravico, da v primeru kršitve pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov, vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij na www.ip-rs.si).

VELJAVNOST IN SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV IN NAVODIL

77. Ti splošni pogoji in navodila veljajo od dneva objave na spletni strani /www.ruska-daca.si/potovanja/spp/. Ruska dača si pridržuje pravico do sprememb kateregakoli dela splošnih pogojev in navodil brez predhodnega ali naknadnega obvestila. Spremenjeni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani. Potnik lahko splošne pogoje in navodila zahteva tudi pri organizatorju ali na prodajnem mestu.